Nasze Usługi

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą usługą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 32 730-53-77 lub wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce „zapytaj o cenę”.

Eksploatacja nieruchomości

• nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku pomieszczeń, urządzeń i budynków użytkowanych przez użytkowników lokali i terenów wspólnych
• kontrola dostaw energii, wody, gazu i ciepła
• kontrola odprowadzania ścieków i wywozu śmieci
• kontrola nad usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości (ochrona, recepcja, utrzymanie czystości, monitoring obiektów itd., zgodnie z oczekiwaniami właścicieli)

Obsługa techniczna nieruchomości

• przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych obejmujących niezbędne nakłady remontowe
i modernizacyjne
• zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa
• zlecanie prac konserwacyjnych, remontowych, inwestycyjnych i nadzór nad ich wykonaniem
• sprawowanie bezpośredniej kontroli nad firmami konserwującymi instalacje techniczne budynków (dźwigi, schody ruchome, wentylacja, klimatyzacja, centrala telefoniczna, instalacje alarmowe, ppoż. i in.)
• nadzór i kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków

Prowadzenie ewidencji i dokumentacji

• książki obiektu
• dokumentacji technicznej budynku
• dokumentacji administracyjnej i prawnej obiektu
• dokumentacji eksploatacyjnej
• dokumentacji finansowej, księgowej
• ewidencji powierzchni obiektu
• ewidencji najemców i użytkowników obiektu

Zarządzanie kosztami

• przygotowanie, realizację i rozliczanie planów zarządzania nieruchomością
• przygotowanie, realizację i rozliczanie budżetów utrzymania nieruchomości
• analizę kosztów dot. nieruchomości oraz podejmowanie działań optymalizujących koszty
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych z zakresu eksploatacji nieruchomości
• przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wraz
z propozycjami optymalizacji kosztów
• obsługę umów z najemcami i dzierżawcami nieruchomości
• prowadzenie innych działań związanych z nieruchomością i wynikających z potrzeb właściciela

Audyt kosztów eksploatacyjno – technicznych

• administracja i zarządzanie nieruchomością
• opłaty za media
• serwisy techniczne
• utrzymanie czystości
• podatki
• remonty
• materiały eksploatacyjne

Audyty techniczne i organizacji obsługi nieruchomości

W oparciu o wizję lokalną, dokumentację techniczną i eksploatacyjną oraz zapisy istniejących Umów, przeprowadzamy pełną analizę:
• stanu technicznego obiektu (budynki, budowle, infrastruktura techniczna, okablowanie, sieć zabezpieczeń p.poż. i innych).
• organizacji obsługi nieruchomości. W szczególności dotyczy to obsługi porządkowej, ochrony, serwisów technicznych. Zaproponowane w wyniku przeprowadzonej analizy rozwiązania, będą podstawą do reorganizacji obsługi nieruchomości, uwzględniającą Państwa potrzeby i wymagania, ze szczególnym naciskiem na minimalizację kosztów, zużycia energii, mającą na celu określenie optymalnego poziomu mocy zamówionej do pokrycia bilansu energetycznego obiektu. Precyzyjne określenie poziomu mocy zamówionej przełoży się w sposób liniowy na wysokość nakładów finansowych.

Ubezpieczenia

• identyfikujemy ryzyka związane z daną nieruchomością niezbędne do ubezpieczenia
• dokonujemy ubezpieczeń nieruchomości i majątku właściciela nieruchomości
• monitorujemy przebieg ubezpieczenia i likwidacji szkód

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą usługą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 32 730-53-77 lub wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce „zapytaj o cenę”.

Obsługa techniczna nieruchomości

• prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
• prowadzenie książki obiektu budowlanego
• przeprowadzanie przeglądów, serwisów i konserwacji tworzenie rocznych planów remontowych nieruchomości
• przeprowadzanie przetargów na roboty budowlane zbieranie ofert , weryfikacja oferentów, negocjacje, tworzenie umów na roboty budowlane
• prowadzenie ewidencji zgłoszeń awaryjnych
• odczytywanie urządzeń pomiarowych w części wspólnej i lokalach

Pogotowie awaryjne 24h/7

• zapewnienie całodobowego pogotowia awaryjnego instalacji: CO, wod-kan, gazowych i elektrycznych
• prowadzenie ewidencji zgłoszeń awaryjnych

Utrzymanie czystości

• Utrzymanie czystości wewnątrz budynku
• Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych
• Pielęgnacja zieleni

Obsługa organizacyjno-administracyjna

• Rejestracja wspólnoty mieszkaniowej (NIP, REGON, rachunek bankowy)
• Sporządzenie statutu wspólnoty, regulaminów
• Kompleksowa organizacja zebrań właścicieli wspólnoty mieszkaniowej
• Prowadzenie ewidencji lokali, ich właścicieli, najemców
• Reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji publicznej, sądami, usługodawcami, wykonawcami
• Zbieranie ofert, przygotowywanie umów, zleceń w imieniu Wspólnoty
• Kompleksowa obsługa zawartych umów na dostawę usług, mediów
• Kompleksowa obsługa spraw związanych z ubezpieczeniami
• Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty, archiwizacja

Obsługa finansowo – księgowa

• Sporządzanie rocznych planów finansowo-gospodarczych
• Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
• Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
• Sporządzanie i składanie wymaganych prawem deklaracji
• Prowadzenie rachunków bankowych Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki
• Tworzenie rozliczeń za dostarczone media i wykonane usługi
• Prowadzenie indywidualnych kont rozliczeniowych dla właścicieli lokali
• Rozliczanie kosztów zużycia mediów w lokalach
• Generowanie i prowadzenie rejestru dokumentów sprzedaży
• Nadzór nad terminowością wnoszenia opłat przez właścicieli i kontrahentów
• Prowadzenie windykacji należności (wezwania, wezwania przedsądowe)
• Kierowanie zaległości na drogę postępowania sądowego, komorniczego
• Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej
• Przygotowywanie umów o pracę i cywilno-prawnych, prowadzenie rozliczeń
z ZUS i urzędem skarbowym, przygotowywanie rocznych rozliczeń dla osób fizycznych.
• Doradztwo i pomoc w zakresie pozyskania finansowania działalności, wsparcie w organizacji kredytów bankowych, dotacji i pożyczek ze środków UE i WFOŚiGW na cele inwestycyjne.

Dostęp do e-kartoteki 24h/7

• Całodobowy wgląd w kartotekę księgową właściciela z każdego miejsca na świecie
• Stały dostęp do komunikatów i innych ważnych informacji dotyczących wspólnoty

Kompleksowa realizacja inwestycji i remontów

• Organizacja dotacji i pożyczek ze środków UE i WFOŚiGW na cele inwestycyjne.
• Kompleksowa obsługa w zakresie załatwiania spraw w wydziale budownictwa, celem uzyskania pozwoleń i niezbędnych decyzji.
• Przeprowadzanie przetargów na wykonanie usług.
• Negocjacje i opracowywanie umów.
• Kompleksowa organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych przy zachowaniu możliwie najmniejszych utrudnień dla użytkowników nieruchomości
• Ciągły nadzór nad realizacją inwestycji/remontu przez Inspektora nadzoru budowalnego

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą usługą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 32 730-53-77 lub wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce „zapytaj o cenę”.

1. Wykonanie budżetu dla nieruchomości.
2. Prowadzenie rozliczeń.
3. Administrowanie umów.
4. Obsługa gwarancji.
5. Obsługa ubezpieczeniowa.
6. Kompleksowa obsługa w zakresie utworzenia wspólnoty mieszkaniowej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą usługą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 32 730-53-77 lub wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce „zapytaj o cenę”.

Jeżeli jesteście Państwo niezadowoleni z usług obecnego zarządcy proponujemy Państwu nieodpłatne wsparcie mające na celu zmianę zarządcy Państwa Wspólnoty Mieszkaniowej. Procedura zmiany zarządcy na ogół polega na zwołaniu spotkania informacyjnego dla Właścicieli nieruchomości, na którym zapoznajemy się z Państwa oczekiwaniami. Następnie pomagamy zwołać zebranie ogółu Właścicieli wspólnoty mające na celu odwołanie obecnego zarządcy, jeżeli wymaga tego sytuacja , przy udziale notariusza.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w branży, wielokrotnie przejmowaliśmy wspólnoty mieszkaniowe od innych zarządców jak również dzieliliśmy duże wspólnoty na kilka mniejszych a nawet wyodrębnialiśmy wspólnoty mieszkaniowe z zasobów spółdzielni mieszkaniowych niejednokrotnie z udziałem prawników i notariuszy.

Mamy również bardzo duże doświadczenie w porządkowaniu kwestii związanych z błędnie wyliczonymi i zapisanymi udziałami w nieruchomości wspólnej, błędnych zapisach dokonanych w księgach wieczystych.

Nieodpłatność  wykonania powyższych usług ma miejsce w przypadku powierzenia spółce HoloSerwis usługi zarządzania nieruchomością. W pozostałych przypadkach ceny powyższych usług ustalane są indywidualnie.

NASZE USŁUGI

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Biurowce, Centra handlowo-usługowe, Zakłady przemysłowe, Magazyny, Hotele, Cmentarze, Kościoły.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNOT

Osiedla domów, Budynki mieszkalne , Budynki mieszkalno-usługowe.

WSPARCIE PRZY ZMIANIE ZARZĄDCY

Organizacja spotkań informacyjnych, Zwołanie zebrania.

KONTROLA OBECNEGO ZARZĄDCY

Kontrola zasadności uchwał, analiza dokumentacji finansowo-księgowej, analiza KOB.

WSPARCIE DLA DEWELOPERA

Wykonanie budżetu dla nieruchomości, Administrowanie umów na usługi i media, Zapewnienie sprawnej eksploatacji nieruchomości.